Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán 2018 - 2019 THCS Cổ Am có đáp án

Các em cùng tham khảo dưới đây đáp án và đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 trường THCS Cổ Am - Vĩnh Tiến đã được cập nhật chi tiết.

Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến

Bài 4: Bạn Ann đi từ địa điểm A đến B cách nhau 180 km với vận tốc là 60 km/h. Cùng lúc đó bạn Bình xuất phát từ B về A với vận tốc bằng 2/3 vận tốc của bạn An. Tính:

a) Thời gian từ lúc hai bạn xuất phát đến khi gặp nhau?

b) Khoảng cách từ A đến vị trí hai bạn gặp nhau.

Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán 2018 - 2019 THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến

Theo TTHN