Đáp án đề thi môn Anh mã đề 007 vào lớp 10 năm 2022 - Hà Nội

Xem chi tiết dưới đây đáp án đề thi môn Anh mã đề 007 vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội mới thi chiều ngày 18/6.

Đáp án đề thi môn Anh mã đề 007 vào lớp 10 năm 2022 - Hà Nội

Mã đề: 007 - Tuyensinh247.com

1. A

2. D

3. B

4. A

5. D

6. C

7. C

8. C

9. D

10. A

11. A

12. A

13. B

14. C

15. C

16. A

17. D

18. B

19. A

20. D

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. D

27. D

28. D

29. B

30. B

31. B

32. A

33. A

34. C

35. A

36. C

37. A

38. D

39. C

40. D

Đề thi môn Anh mã đề 007 vào lớp 10 năm 2022 - Hà Nội

Question 40. They/ close friends/ they/share/ lot of/ happiness and sadness.

A. Although they are close friends, but they shares a lot of happiness and sadness.

B. They become close friends before they sharing lot of happiness and sadness.

C. They makes close friends after they share lot of happiness and sadness.

D. They are close friends, so they share a lot of happiness and sadness.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.