Đáp án đề thi môn Pháp khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Cập nhật đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: 139, 328, 573, 693, 715, 835, các em theo dõi chi tiết dưới đây.

Sáng ngày 11/7/2014 Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án đề thi ĐH môn Tiếng Pháp khối D năm 2014. 

Danh sách các mã đề môn Tiếng Pháp khối D năm 2014: 139, 328, 573, 693, 715, 835

Đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 139

Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 139

Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 139
1 A 17 A 33 C 49 D 65 B
2 C 18 C 34 D 50 A 66 C
3 A 19 C 35 D 51 A 67 C
4 A 20 A 36 B 52 A 68 B
5 D 21 B 37 D 53 B 69 C
6 B 22 D 38 D 54 D 70 D
7 B 23 A 39 D 55 D 71 B
8 C 24 A 40 A 56  C 72 A
9 D 25 C 41 C 57 C 73 C
10 D 26 B 42 D 58 B 74 A
11 A 27 B 43 D 59 C 75 D
12 C 28 A 44 B 60 B 76 A
13 A 29 B 45 D 61 B 77 A
14 D 30 B 46 C 62 D 78 A
15 D 31 B 47 C 63 B 79 C
16 B 32 C 48 C 64 B 80 A

 Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 328

Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 328
1 B 17 A 33 C 49 D 65 B
2 A 18 C 34 D 50 A 66 C
3 D 19 C 35 D 51 A 67 C
4 C 20 A 36 B 52 A 68 B
5 D 21 B 37 D 53 B 69 C
6 A 22 D 38 D 54 D 70 D
7 B 23 A 39 D 55 D 71 B
8 D 24 A 40 A 56 D 72 A
9 C 25 C 41 C 57 C 73 C
10 B 26 B 42 D 58 B 74 A
11 A 27 B 43 D 59 C 75 D
12 B 28 A 44 B 60 B 76 A
13 B 29 B 45 D 61 B 77 A
14 B 30 B 46 C 62 D 78 A
15 D 31 B 47 C 63 B 79 C
16 C 32 C 48 C 64 B 80 A

 Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 573

Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 573
1 D 17 A 33 B 49 A 65 D
2 D 18 C 34 B 50 A 66 B
3 B 19 A 35 A 51 D 67 C
4 D 20 B 36 C 52 C 68 B
5 C 21 C 37 B 53 A 69 B
6 A 22 D 38 A 54 D 70 A
7 C 23 A 39 C 55 B 71 B
8 B 24 B 40 C 56 B 72 D
9 D 25 D 41 D 57 D 73 C
10 A 26 C 42 C 58 D 74 A
11 C 27 D 43 C 59 C 75 A
12 A 28 A 44 A 60 D 76 A
13 B 29 B 45 A 61 C 77 D
14 B 30 C 46 C 62 D 78 B
15 B 31 D 47 A 63 C 79 B
16 B 32 D 48 C 64 A 80 D

 Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 693

Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 693
1 C 17 B 33 A 49 B 65 D
2 D 18 C 34 B 50 B 66 A
3 D 19 C 35 A 51 B 67 A
4 D 20 A 36 C 52 C 68 C
5 A 21 A 37 D 53 A 69 A
6 D 22 C 38 C 54 B 70 D
7 B 23 A 39 B 55 C 71 D
8 A 24 D 40 D 56 C 72 A
9 D 25 D 41 C 57 B 73 D
10 B 26 C 42 D 58 D 74 B
11 B 27 A 43 C 59 B 75 A
12 D 28 C 44 B 60 C 76 A
13 D 29 B 45 B 61 A 77 A
14 A 30 C 46 B 62 C 78 C
15 A 31 B 47 A 63 D 79 B
16 D 32 C 48 B 64 D 80 C

 Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 715

Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 715
1 D 17 B 33 D 49 A 65 B
2 A 18 B 34 A 50 A 66 A
3 C 19 D 35 B 51 D 67 B
4 C 20 B 36 A 52 C 68 C
5 D 21 D 37 D 53 D 69 B
6 C 22 D 38 A 54 D 70 B
7 C 23 A 39 A 55 C 71 A
8 B 24 B 40 B 56 A 72 B
9 C 25 B 41 B 57 C 73 D
10 D 26 C 42 B 58 A 74 A
11 B 27 C 43 D 59 C 75 A
12 B 28 B 44 A 60 D 76 C
13 A 29 C 45 D 61 B 77 D
14 C 30 C 46 A 62 A 78 D
15 A 31 D 47 D 63 C 79 C
16 A 32 C 48 D 64 B 80 C

 Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 835

Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 - mã đề 835
1 C 17 B 33 D 49 B 65 B
2 A 18 D 34 A 50 C 66 D
3 A 19 D 35 C 51 A 67 C
4 A 20 D 36 A 52 B 68 A
5 A 21 B 37 A 53 B 69 D
6 D 22 D 38 B 54 C 70 D
7 B 23 B 39 C 55 C 71 A
8 D 24 A 40 C 56 D 72 A
9 D 25 B 41 D 57 A 73 D
10 A 26 B 42 B 58 A 74 B
11 C 27 D 43 B 59 C 75 C
12 C 28 C 44 A 60 D 76 D
13 B 29 C 45 C 61 C 77 A
14 A 30 D 46 C 62 B 78 B
15 D 31 B 47 C 63 D 79 B
16 A 32 C 48 B 64 C 80 A

Theo thethaohangngay

Xem thêm tại đây: Đáp án đề thi khối D