Đáp án đề thi thử THPTQG môn GDCD 2020 THPT Nguyễn Trung Thiên

Các em tham khảo dưới đây đề và đáp án đề thi thử THPTQG môn GDCD 2020 THPT Nguyễn Trung Thiên - Sở GD Hà Tĩnh mã đề 002. Đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút

Đề thi thử THPTQG môn GDCD mã 002 năm 2020 THPT Nguyễn Trung Thiên

Câu 81: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ

    A.  quyền cơ bản của con người và quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

    B.  quyền con người nói chung đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

    C.  quyền công bằng của mọi người sống trên lãnh thổ Việt Nam.

    D.  quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

Câu 82: Để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức, pháp luật là một phương tiện

    A.  quan trọng.              B.  đặc thù.                        C.  chủ yếu.                       D.  chỉ đạo.

Câu 83: Niềm tin tuyệt đối, không chứng minh vào sự tồn tại thực tế của những bản chất siêu nhiên là biểu hiện của 

    A.  dị giáo.                     B.  tôn giáo.                      C.  tín ngưỡng.                  D.  mê tín

Câu 84: Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời năm nào?                       

    A.  1959.                        B.  1954.                            C.  1945.                            D. 1946.

 

Đáp án 

Theo TTHN