Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sử - mã đề 319

Đề thi và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi Khoa học xã hội môn Lịch Sử - mã đề 319 chính xác nhất.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sử - mã đề 319

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sử - mã đề 319

Câu 33: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (tháng 1-1959) lần thứ 21 (tháng 7-1973)? .

A. Xây dựng đội quân chính trị làm yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng.

B. Sử dụng sức mạnh bạo lực cách mạng để tiến công đối phương.

C. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao.

D. Chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang.

Theo TTHN