Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2023 - Tất cả mã đề

Các em cùng tham khảo đáp án môn tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 tất cả các mã: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024.

Quảng cáo

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2023 - Tất cả mã đề

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

(Tham khảo)

MÃ ĐỀ 001:

1. A 

2. D

3. D 

4. C 

5. B 

6. B 

7. B

8. D

9. B 

10. B 

11. C

12. A

13. C 

14. D 

15. C 

16. A 

17. A 

18. B  

19. B 

20. D 

21. A

22. D

23. C

24. D

25. A

26. C

27. B

28. D

29. D

30. A

31. B

32. B 

33. D

34. A

35. D

36. B 

37. C  

38. D 

39. B  

40. A 

MÃ ĐỀ 002:

1. B

2. C

3. A 

4. D 

5. C 

6. D 

7. A

8. A

9. D 

10. B 

11. B

12. A

13. D 

14. A 

15. C 

16. C 

17. A 

18. D  

19. D 

20. C 

21. D

22. B

23. D

24. A

25. B

26. D

27. C

28. B

29. B

30. A

31. B

32. C 

33. B

34. A

35. A

36. D 

37. C  

38. D 

39. A  

40. A 

MÃ ĐỀ 003:

1. B

2. D 

3. D 

4. C

5. A

6. A

7. C

8. D

9. A

10. A

11. D

12. B

13. B

14. C

15. C

16. C

17. D

18. C

19. D

20. D

21. D

22. A

23. A

24. C

25. C

26. C

27. B

28. A

29. C

30. C

31. A

32. D

33. A

34. D

35. C

36. B 

37. D 

38. B 

39. D 

40. B

MÃ ĐỀ 004:

1. D 

2. B  

3. A  

4. C  

5. D  

6. C 

7. D 

8. C 

9. B  

10. D  

11. B 

12. B 

13. B  

14. A  

15. D  

16. B  

17. C  

18. D  

19. A  

20. B  

21. B 

22. C 

23. C 

24. B 

25. A 

26. C 

27. A 

28. B 

29. A 

30. D 

31. B 

32. C 

33. A 

34. C 

35. B  

36. A  

37. A  

38. A  

39. D  

40. C 

MÃ ĐỀ 005:

1. C

2. C 

3. D 

4. A 

5. B 

6. D 

7. A 

8. A 

9. D 

10. B 

11. B 

12. A

13. D 

14. B 

15. A 

16. C 

17. C 

18. A 

19. B 

20. C 

21. C

22. A

23. B

24. C

25. B

26. B

27. C

28. B

29. B

30. B

31. A

32. D

33. C

34. A

35. B

36. C 

37. D 

38. D 

39. C 

40. C

MÃ ĐỀ 006:

1. C 

2. A 

3. D 

4. C 

5. C 

6. D  

7. B 

8. C 

9. D 

10. B 

11. B 

12. B 

13. C  

14. C  

15. B  

16. C  

17. B  

18. D  

19. C  

20. D  

21. C 

22. C 

23. B 

24. B 

25. B 

26. D 

27. C 

28. C 

29. D 

30. D 

31. A 

32. A 

33. B 

34. D 

35. A 

36. A 

37. A 

38. D  

39. A 

40. A 

MÃ ĐỀ 007:

1. B

2. C 

3. B 

4. A 

5. C  

6. A 

7. D 

8. A 

9. B 

10. A 

11. C 

12. C

13. D 

14. B 

15. A 

16. D 

17. B 

18. B 

19. A 

20. D 

21. B

22. C 

23. B 

24. A  

25. B  

26. A 

27. C 

28. A 

29. B 

30. B 

31. A 

32. C 

33. B 

34. A 

35. A 

36. C  

37. C  

38. D  

39. C  

40. C 

MÃ ĐỀ 008:

1. B

2. C 

3. A 

4. C

5. C 

6. B 

7. A

8. D 

9. C 

10. A

11. B

12. C

13. A 

14. C 

15. C 

16. B 

17. A 

18. C 

19. C 

20. C

21. D

22. A

23. D

24. D

25. C

26. A

27. A

28. C

29. D

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. B

36. B 

37. A 

38. B 

39. A 

40. B

MÃ ĐỀ 009: 

1. C

2. B 

3. C

4. C

5. B

6. A

7. B 

8. D 

9. C 

10. B 

11. C 

12. B

13. A 

14. B 

15. C 

16. C 

17. A 

18. C 

19. B 

20. A 

21. D

22. B

23. C

24. A

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. A

31. C

32. B

33. B

34. A

35. A

36. C 

37. D 

38. D 

39. A 

40. A

MÃ ĐỀ 010: 

1. D

2. B

3. B 

4. C 

5. A 

6. D 

7. C

8. C 

9. C 

10. C 

11. A 

12. C

13. A 

14. B 

15. B 

16. D 

17. D  

18. D 

19. B 

20. C 

21. B

22. A

23. D

24. B

25. B

26. A

27. D

28. B

29. D

30. A

31. A

32. C

33. B

34. B

35. A

36. A 

37. C 

38. D 

39. A 

40. D

MÃ ĐỀ 011:

1. C

2. D 

3. B 

4. D 

5. B 

6. C  

7. D  

8. A  

9. C  

10. C  

11. C

12. A

13. C  

14. D  

15. B  

16. B  

17. A  

18. B  

19. C 

20. B  

21. D 

22. A 

23. B 

24. D 

25. C 

26. B 

27. A 

28. D 

29. B 

30. A 

31. D 

32. B 

33. B 

34. C 

35. A

36. B  

37. C  

38. A  

39. A  

40. C

MÃ ĐỀ 012:

1. C

2. C 

3. A 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. A 

9. C 

10. D 

11. B 

12. A

13. D 

14. A 

15. D 

16. D 

17. B 

18. D 

19. C 

20. A 

21. D

22. B

23. A

24. C

25. A

26. D

27. C

28. C

29. C

30. D

31. B

32. A

33. B

34. B

35. D

36. B 

37. A 

38. B 

39. D 

40. C

MÃ ĐỀ 013:

1. A

2. A 

3. C 

4. B 

5. D 

6. C 

7. C 

8. D 

9. A 

10. D 

11. A

12. D

13. C 

14. D 

15. C 

16. D 

17. D 

18. B 

19. C 

20. A 

21. C

22. B

23. C

24. A

25. C

26. C

27.D

28. A

29. C

30. A

31. D

32. C

33. B

34. A

35. A

36. D 

37. D 

38. D 

39. B 

40. A

MÃ ĐỀ 014:

1. A

2. A 

3. D 

4. C 

5. C 

6. B 

7. D 

8. B 

9. C 

10. D 

11. D 

12. C

13. B 

14. B 

15. C 

16. A 

17. B 

18. A 

19. B 

20. B 

21. C

22. B

23. A

24. A

25. D

26. A

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. C

33. C

34. D

35. D

36. B 

37. C 

38. C 

39. A 

40. D

MÃ ĐỀ 015:

1. B

2. B 

3. C

4. A 

5. D 

6. A 

7. B 

8. B 

9. C 

10. C 

11. B 

12. D

13. C 

14. D 

15. A 

16. C 

17. A 

18. C 

19. B 

20. A 

21. B

22. B

23. C

24. D

25. C

26. D

27. A

28. C

29. B

30. B

31. C

32. A

33. B

34. B

35. C

36. C 

37. D 

38. D 

39. D 

40. D

MÃ ĐỀ 016:

1. B

2. B 

3. A 

4. C 

5. D 

6. C 

7. D 

8. B 

9. A 

10. C 

11. D 

12. A

13. C 

14. A 

15. C 

16. D 

17. A 

18. D 

19. B 

20. C 

21. D

22. D

23. D

24. A

25. A

26. A

27. C

28. C

29. A

30. B

31. B

32. D

33. D

34. D

35. B

36. A 

37. C 

38. C 

39. A 

40. D

 MÃ ĐỀ 017:

1. A

2. D 

3. B 

4.B 

5.D 

6. B 

7. A 

8.D 

9. B 

10. C 

11. C

12. D

13. A 

14. B 

15. A 

16. A 

17. D 

18. B 

19. A 

20. C 

21. C

22. D

23. C

24. B

25. A

26. D

27. B

28. D

29. C

30. B

31. A

32. A

33. A

34. D

35. A

36. B 

37. A 

38. C 

39. D 

40. D

MÃ ĐỀ 018:

1. D

2. A

3. C

4. C

5. B 

6. C

7. A

8. D

9. C

10. B 

11. A 

12. C

13. C

14. C

15. C

16. B

17. A 

18. C

19. A 

20. A

21. A

22. D

23. A

24. A

25. A

26. D

27. A

28. D

29. B

30. D

31. D

32. C

33. D

34. A

35. D

36. B

37. D

38. B

39. C

40. C

MÃ ĐỀ 019:

1. B

2. C 

3. A 

4. B

5. D

6. D

7. A

8. B 

9. D 

10. D 

11. D 

12. D

13. D 

14. B 

15. C 

16. D 

17. B 

18. C 

19. D 

20. C 

21. C

22. A

23. A

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. A

30. A

31. A

32. D

33. A

34. A

35. D

36. B 

37. B 

38. B 

39. B 

40. C

MÃ ĐỀ 020:

1. A

2. C

3. C 

4. B 

5. B 

6. A 

7. C

8. C

9. A

10. D

11. A

12. B

13. B 

14. A

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. D

21. C

22. D

23. D

24. C

25. A

26. D

27. C

28. D

29. B

30. A

31. C

32. B

33. A

34. C

35. C

36. A 

37. B 

38. C 

39. D 

40. A

MÃ ĐỀ 021:

1. B

2. D 

3. A 

4. A

5. B 

6. D 

7. A 

8. B 

9. C

10. A 

11. D 

12. B

13. C 

14. A 

15. D 

16. B 

17. D 

18. A 

19. C 

20. A 

21. D

22. C

23. A

24. B

25. C

26. A

27. A

28. B

29. C

30. D

31. A

32. A

33. C

34. D

35. C

36. B 

37. C 

38. C 

39. D 

40. C

MÃ ĐỀ 022:

1. A

2. A 

3. D 

4. D 

5. B 

6. B 

7. A 

8. D 

9. B 

10. A 

11. A 

12. D

13. D 

14. D 

15. A 

16. B 

17. D 

18. C 

19. C 

20. C 

21. B

22. C

23. C

24. A

25. C

26. A

27. A

28. A

29. B

30. C

31. D

32. B

33. D

34. B

35. D

36. A 

37. C 

38. A 

39. B 

40. B

MÃ ĐỀ 023:

1. D

2. B 

3. B 

4. B 

5. B 

6. C 

7. D 

8. B 

9. B 

10. D 

11. C 

12. D

13. B 

14. B 

15. A

16. D

17. D

18. C 

19. C

20. A 

21. D

22. B

23. B

24. B

25. A

26. B

27. A

28. D

29. D

30. A

31. A

32. C

33. A

34. D

35. D

36. C 

37. C

38. D 

39. A 

40. A

MÃ ĐỀ 024:

1. A

2. C 

3. A

4. C 

5. C 

6. D 

7. C 

8. A 

9. C

10. D 

11. C

12. D

13. B 

14. C 

15. A 

16. A 

17. A 

18. B

19. C 

20. A

21. A

22. C

23. A

24. C

25. C

26. D

27. C

28. D

29. B

30. D

31. D

32. D

33. D

34. B

35. B

36. B

37. B 

38. A 

39. A 

40. A

     Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.