Đáp án môn Lý, Hóa, Sinh của Bộ GD - Có đề thi

Đáp án môn Lý, Hóa, Sinh thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các mã đề của Bộ GD có kèm đề thi từng mã đề giúp học sinh đối chiếu kết quả chính xác.

Đáp án và đề thi môn Lý THPTQG 2019

Lưu ý: Click vào từng mã đề ở dưới để xem đề thi và đáp án

1. Lý mã đề 201 ; 2. Lý mã đề 202 ; 3. Lý mã đề 203 ; 4. Lý mã đề 204 ; 5. Lý mã đề 205 ; 6. Lý mã đề 206 ; 7. Lý mã đề 207 ; 8. Lý mã đề 208 ; 9. Lý mã đề 209 ;  10. Lý mã đề 210 ; 11. Lý mã đề 211 ; 12. Lý mã đề 212 ; 13. Lý mã đề 213 ; 14. Lý mã đề 214 ; 15. Lý mã đề 215 ; 16. Lý mã đề 216 ; 17. Lý mã đề 217;  18. Lý mã đề 218 ; 19. Lý mã đề 219 ; 20. Lý mã đề 220 ; 21. Lý mã đề 221 ; 22. Lý mã đề 222 ; 23. Lý mã đề 223 ; 24. Lý mã đề 224

Đáp án và đề thi môn Hóa THPTQG 2019

Lưu ý: Click vào từng mã đề ở dưới để xem đề thi và đáp án 

1. Hóa mã đề 201 ; 2. Hóa mã đề 202 ; 3. Hóa mã đề 203 ; 4. Hóa mã đề 204 ; 5. Hóa mã đề 205 ; 6. Hóa mã đề 206 ; 7. Hóa mã đề 207 ; 8. Hóa mã đề 208 ; 9. Hóa mã đề 209 ; 10. Hóa mã đề 210 ; 11. Hóa mã đề 211 ; 12. Hóa mã đề 212 ; 13. Hóa mã đề 213 ; 14. Hóa mã đề 214 ; 15. Hóa mã đề 215 ; 16. Hóa mã đề 216 ; 17. Hóa mã đề 217 ; 18. Hóa mã đề 218 ; 19. Hóa mã đề 219 ; 20. Hóa mã đề 220 ; 21. Hóa mã đề 221 ; 22. Hóa mã đề 222 ; 23. Hóa mã đề 223 ; 24. Hóa mã đề 224  

 Đáp án và đề thi môn Sinh THPTQG 2019

 

 Lưu ý: Click vào từng mã đề ở dưới để xem đề thi và đáp án 

1. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 201 

2. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã 202 

3. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 203 

4. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 204 

5. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã 205

6. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã 206 

7. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 207 

8. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã 208 

9. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh - Mã đề 209 

10. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 210 

11. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 211 

12. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã đề 212 

13. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 213 

14. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 214 

15. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 215 

16. Đáp án đề thi Sinh thi THPTQG năm 2019 mã 216 

17. Đáp án đề thi Sinh thi THPTQG năm 2019 mã 217 

18. Đáp án đề thi Sinh thi THPTQG năm 2019 mã 218 

19. Đáp án đề thi Sinh thi THPTQG năm 2019 mã đề 219 

20. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã đề 220 

21. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã 221 

22. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã đề 222 

23. Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Sinh mã đề 223 

24. Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh năm 2019 mã đề 224

Theo TTHN