Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 6 THCS Nguyễn Trường Tộ 2021

Các em tham khảo bên dưới đề cương học kì 2 môn Toán lớp 6 của trường THCS Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 - 2021

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 6 THCS Nguyễn Trường Tộ 2021 

Bài 6. Ba lớp 6 có 120 học sinh. Số học sinh của lớp 6A chiếm 35% số học sinh của cả khối. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21 số học sinh lớp 6A. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh của mỗi lớp?

Theo TTHN