Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 THCS Thăng Long

Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 THCS Thăng Long - tổ Toán Lý gồm 9 trang

Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 THCS Thăng Long 

Câu 6. Ba điểm H, I, K thẳng hàng trong các câu sau, câu nào sai ?

A. Đường thẳng HK đi qua I

B. Điểm I nằm giữa hai điểm H và K

C. Đường thẳng IK đi qua H

D. Ba điểm H, I, K cùng thuộc một đường thẳng


Theo TTHN