Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Dương Nội 2023

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2023 - 2024 trường THCS Dương Nội, Hà Đông gồm 2 trang như sau:

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Dương Nội 2023

Câu 4: Trong các số 144; 462; 360; 195. Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:

Câu 5: Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định đúng là:

Câu 6: Kết quả của phép tính nào sau đây không chia hết cho 3?

Câu 7: Tập hợp các ước của 12 là

Câu 8: Viết kết quả phép tính 3*9 dưới dạng một lũy thừa ta được:

Câu 10: Hình bình hành có tính chất nào dưới đây:

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6