Đề khảo sát đầu năm 2022 môn Sử lớp 12 - THPT Hàn Thuyên có đáp án

Tham khảo trong bài dưới đây đề kiểm tra chất lượng đầu năm học 2022 - 2023 môn Sử lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên có đáp án.

Đề khảo sát đầu năm 2022 môn Sử lớp 12 - THPT Hàn Thuyên có đáp án

Câu 31: Đâu không phải là nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

A. Trật tự thế giới mới được hình thành, có lợi cho các nước tư bản.

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

C. Chính sách nhượng bộ của Anh, Pháp và sự trung lập của Mĩ.

D. Hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới.

Câu 32: Người tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Đông Dương là?

Theo TTHN