Đề khảo sát đầu năm 2022 môn Toán 12 THPT Hàm Long - Có đáp án

Các em tham khảo bên dưới đề kiểm tra KSCL đầu năm 2022 - 2023 môn Toán lớp 12 trường THPT Hàm Long, tỉnh Bắc Ninh (Có đáp án).

Đề khảo sát đầu năm 2022 môn Toán 12 THPT Hàm Long - Có đáp án

Câu 14. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?

A. Hình chop tứ giác đều có hình chiếu vuông góc của đỉnh lên đáy trùng với tâm của đáy.

B. Hình chop tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

C. Hình chop tứ giác đều có đáy là hình vuông.

D. Hình chop tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau.

Theo TTHN