Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn Toán 2019 - THCS Nguyễn Trãi

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách năm học 2019 - 2020.

Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn Toán 2019 - THCS Nguyễn Trãi

Câu 2 (2,0 điểm) Cho tập hợp: X = {1; 4; 7; … ; 2020}

a) Tập hợp X có bao nhiêu phần tử

b) Tìm phần tử thứ 150 theo thứ tự kể từ phần tử đầu tiên 1.

c) Trong các số sau: 250; 251; 252 thì số nào thuộc tập hợp X, giải thích?

d) Tính tổng các phần tử của tập hợp X.

Theo TTHN