Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2019 - Thực hành sư phạm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020 trường thực hành sư phạm gồm trắc nghiệm và tự luận.

Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2019 - Thực hành sư phạm

Câu 3: Một người đi xe đạp với vận tốc 10 km/giờ .Hỏi sau một giờ rưỡi người đó đi được quãng đường bao nhiêu km ?

A. 14 km                    B. 15 km                      C. 10 km                   D. 13 km

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 cm ,chiều rộng là 4 cm thì có diện tích là :

A. 20 dm2                  B. 20 m2                C. 20 cm2                          D. 20 km2

Câu 5 : Tập hợp các số tự nhiên lớn 5 và nhỏ hơn 10 có :

A. 4 phần tử               B. 9 phần tử            C. Rỗng                   D. Vô số phần tử

Theo TTHN