Đề khảo sát môn Sinh có kèm đáp án lớp 11 Trường Thuận Thành 1 năm 2019

Dưới đây là đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh lớp 11 Trường Thuận Thành 1 năm 2019 có kèm đáp án và giải chi tiết một số câu bài tập

Đề khảo sát môn Sinh có kèm đáp án lớp 11 Trường Thuận Thành 1 năm 2019

Câu 1: Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là:

A. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân

B. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit

C. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân

D. Có cấu trúc một mạch

Câu 2: Nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn vào 2 môi trường dinh dưỡng thích hợp, mỗi môi trường 4 ml. Chủng thứ nhất với 2.108 tế bào, chủng thứ hai với 2.102 tế bào. Sau 1 giờ nuôi cấy số lượng chủng một: 16.108 tế bào/ml, chủng thứ hai: 8.102 tế bào/ml. Thời gian một thế hệ mỗi chủng 1 và 2 lần lượt là:

A. 12 và 15 phút    B. 20 và 30 phút    C. 30 và 20 phút    D. 15 và 12 phút

Lời giải chi tiết một số câu bài tập đề  khảo sát môn Sinh lớp 11 Trường Thuận Thành 1 năm 2019

>>> Tải đề thi TẠI ĐÂY

>>> Tải đáp án TẠI ĐÂY

 

>>> Tải lời giải chi tiết câu bài tập TẠI ĐÂY

Theo TTHN