Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 năm 2019 Trường THPT Quang Trung

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán Trường THPT Quang Trung đã được cập nhật cụ thể dưới đây

Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 năm 2019 Trường THPT Quang Trung 

Câu 3: Bạn An có 7 cái kẹo vị hoa quả và 6 cái kẹo vị socola. An lấy ngẫu nhiên 5 cái kẹo cho vào hộp để tặng em gái. Tính xác suất P để 5 cái kẹo An tặng em gái có cả vị hoa quả và vị socola

A P=140/143     B. P=79/156     C. P=103/117     D.P=14/117

Theo TTHN