Đề kiểm tra tháng 9 năm 2019 lớp 6 môn Toán - THCS Archimedes

Trường THCS Archimedes tổ chức đề kiểm tra tháng 9 năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 6 gồm 2 đề số 1 và số 2.

Đề kiểm tra tháng 9 năm 2019 lớp 6 môn Toán 

1) Cho dãy số: 1; 4; 7; 10; 13; …

a) Tìm quy luật và viết tiếp hai số hạng tiếp theo vào dãy số.

b) Tính tổng của 100 số hạng đầu của dãy số trên.

2) Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được số mới của ba chữ số mà khi chia số mới này cho số ban đầu ta được thương là 11 và dư 10.

Đề số 1

Đề số 2

Theo TTHN