Đề KSCL kèm đáp án môn Sinh 12 Trường THPT Thuận Thành năm 2019

Dưới đây là đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh 12 Trường THPT Thuận Thành năm 2019 bao gồm 40 câu trắc nghiệm.

Đề KSCL kèm đáp án môn Sinh 12 Trường THPT Thuận Thành năm 2019

Câu 34: Cho các phát biểu về pha tối của thực vật C4 (1) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch. (2) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu. (3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch. (4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu. Các nhận định không đúng là:

A. (3), (4)      B. (1), (2)      C. (2), (3)      D. (1), (4) 

Câu 35: Ngăn nào sau đây của dạ dày ở trâu tiết ra pépsin và HCl để tiêu hóa protein?

A. Dạ tổ ong     B. dạ lá sách      C. Dạ múi khế      D. dạ cỏ


Đáp án đề KSCL môn Sinh 12 Trường THPT Thuận Thành năm 2019

>>> Tải đề TẠI ĐÂY

>>> Tải đáp án TẠI ĐÂY

Theo TTHN