Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2023 - THCS Đại Tân

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2023 - 2024 trường THCS Đại Tân, Đại Lộc có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2023 - THCS Đại Tân

Câu 7. Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho 9?

A. 126         B. 259          C. 430          D. 305

Câu 8. Trong các số tự nhiên sau, số nào là số nguyên tố?

A. 4             B. 9          C. 17             D. 25

Câu 9. Số tự nhiên nào sau đây là ước của 8?

A. 0          B. 3             C. 2              D. 10

Câu 10. Số tự nhiên nào sau đây là bội chung của 2 và 3?

A. 1           B. 2               C. 3               D. 6

Câu 11. Khi mô tả các yếu tố của hình vuông, khẳng định nào sau đây sai:

 

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2023 - THCS Đại Tân

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6