Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Sở GD Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đăng tải đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Anh lớp 10 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

1. Tom's main..... in his home is to keep the house clean.

A. responsibility                  B. right                          C. part                         D. honor

2. The latest announcement.....in our office by the new manager.

A. made                        B. has been made                C. make              D. was making

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10