Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Anh lớp 7 tỉnh Bắc Ninh, có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh 2023

II. Listen to Jacob visiting the doctor. Decide whether the sentences are true (1) or false (F). You will listen TWICE. (1.0 p.t)

1. Jacob goes to the doctor because he has a headache,

2. Jacob often stays up late because he has a lot of homework.

3. He doesn't use a laptop for his homework.

4. The doctor says Jacob should sleep at least 7 hours a night.

 Lưu ý Đáp án trong đề thi là của học sinh không chính xác

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh 2023


Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7