Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Sở GD Bắc Ninh tổ chức kì thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2023 - 2024 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 5. Cho hai tập hợp A ={2;3;4;5},B={1;3;5;6;8}. Tập hợp A n B bằng tập nào sau đây?

A. {1; 2; 3; 4; 5; 6; 8}.                                                 B. {1;6;8}.

C.{1;2;3;4}.                                                                  D. {3;5}.

Câu 7. Phần mặt phẳng không bị gạch chéo ở hình vẽ bên (tính cả các điểm nằm trên

đường thẳng d ) biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 

A. 2x - y ≥ 2.                                                                 B. 2x - y ≤ 2.

C. x - 2y ≤ 2.                                                                 D. x - 2y ≥ 2.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023


Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10