Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Nguyễn Thị Bích Châu 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024 có đáp án các em tham khảo.

 Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Nguyễn Thị Bích Châu 2023

Câu 2. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình x - 3y <1?

A. (-2;1) .                    B. (3;-7).                     C. (0;1) .                       D. (0;0)

Câu 12. Các câu sau đây, câu nào không là mệnh đề.

A. Hôm nay trời đẹp quá!                           B. 133 là số nguyên tố.

C. 2073 chia hết cho 3.                              D. 5 là số nguyên tố.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Nguyễn Thị Bích Châu 2023

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10