Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 10 - THPT Lê Hồng Phong

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2023 - 2024 trường THPT Lê Hồng Phong, Quảng Nam có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 10 - THPT Lê Hồng Phong

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?

A. Đề thi hôm nay khó quá!             B. 13 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

C. 3x+4 >5                                    D. Mỹ Sơn có phải di sản văn hóa không?

Câu 4. Cho tập hợp A là tập hợp các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Xuyên. Phần tử nào sau đây không thuộc tập hợp A?

A. Thị trấn Nam Phước.                    B. Duy Nghĩa.

C. Thị trấn Hà Lam.                          D. Duy Hòa.


Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 10 - THPT Lê Hồng Phong

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10