Đề thi KSCL đầu năm môn toán lớp 6 Lương Thế Vinh 2018 - 2019

Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 6 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội năm học 2018 - 2019. Mời các bạn xem dưới đây.

Đề thi KSCL đầu năm môn toán lớp 6 Trường Lương Thế Vinh Hà Nội

Bài 4. Cho các điểm M, N, P nằm trên đường thẳng a sao cho N nằm giữa M và P. Lấy điểm Q không thuộc a, kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a) Kẻ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên các đường thẳng ấy.

b) Viết tên các gốc tia N, trong đó đầu là hai tia đối nhau (Các tia trùng nhau chỉ tính một lần)

c) Lấy điểm I không thuộc a. Khi đó kẻ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt đi qua các cặp điểm đã cho ?

Theo TTHN