Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Vụ Bản 2024 lần 2 (có đáp án)

Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2024-2025 lần 2 của Huyện Vụ Bản cùng đáp án chi tiết phía dưới.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Vụ Bản 2024 lần 2

Câu 5. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm dương?

A. x²-3x+5=0.         B. x²+3x+5=0.

C. x²-5x+2=0.         D. x²-3x-5=0

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Vụ Bản 2024 lần 2

Theo TTHN