Học viện Tòa Án thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2018

Trường Học viện Tòa Án thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:

HTA

HỌC VIỆN TOÀ ÁN

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

 

Luật

7380101

A00, A01, C00, D01

20

 

20

Theo TTHN