Thông tin tuyển sinh Đại học Lương Thế Vinh năm 2016

Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh 2000 chỉ tiêu trong năm 2016 theo 2 phương thức xét tuyển. Chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau:

Ký hiệu trường

Tên trường Ngành hoc.

Mã ngành

Môn thi xét tuyển

Chi tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

DTV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THỂ VINH

 

 

2000

 

Tô 3Ố; phường Lộc Vượng, Tp Nam Định

Website: WWW.ltvu.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2000

 

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Ngoại ngữ 

Toán: Lý, Vãn

150

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

D52580201

Toán; Lý, Hoả

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán; Lý, Vãn

850

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D52580205

Toản; Lý, Hoá

Toán, Lý, Ngoại ngữ 

Toán; Lý, Văn

200

 

Ngôn ngừ Anh

D52220201

Toán: Văn, Ngoại ngữ  (DI, D2, D3, D4)

Toán; Hóa; Ngoại ngữ 

Văn, Sử, Ngoại ngữ

100

 

Kê toán

D52340301

Toán, Lý, Hoả

Toán, Lý, Ngoại ngữ  

Toán: Lý, Văn

Toản; Hóa, Ngoại ngữ 

300

 

Tài chinh - Ngàn hàng

D52340201

Toán; Lý, Hoả

Toán, Lý, Ngoại ngữ  

Toán: Lý,

Văn Toán; Hóa; Ngoại ngữ 

150

 

Quản trị kinh doanh

D52340101

Toản: Lý, Hoá

Toán, Lý, Ngoại ngữ  

Toán; Lý, Văn

Toán, Hóa; Ngoại ngữ 

150

 

Thủ y

D52640101

Toán: Hóa; Sinh

Toán; Lý, Sính

100

 

-  Vùng tuyên sinh: Tuyên sinh trong cả nưỡc

-  Phương thức TS:

+ Trinh đô đai hoc:

Trường tuyên sinh dựa vào kêt quả kỳ thi THPT Quổc gia.

Trường tuyển sinh dựa vào tổng điểm 3 môn theo khối thi của năm lớp 12.

-  Cảc thông tin khác:

+ Các môn in đậm xét điểm thi THPT quổc gia, các môn khác trong tố hợp xét tuyển xét điểm TBC năm lớp 12;

+ Hạnh kiểm TB năm lớp 12 từ khá trở lên;

+ Học phi theo tháng: 650.000VND


Tuyensinh247.com