Đại học công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh thạc sĩ 2017

Trường đại học công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật hóa học năm 2017

Quảng cáo

Căn cứ vào quyết định 1624/QD-BGDĐT, ngày 10/5/2017 về việc cho phép Trường đại học công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật hóa học trình độ thạc sĩ;
Trường đại học công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học như sau:

Theo TTHN