Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014

Đáp án cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014 của tất cả các mã đề: 358, 427, 513, 628, 741, 863 do thầy cô giáo giải và đáp án chính xác của Bộ GD&ĐT được cập nhật ngay sau đó.

Kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 sẽ kết thúc sau buổi thi sáng nay. Các thí sinh khối A, A1 làm bài thi môn Lý trắc nghiệm 50 câu với thời gian làm bài 90 phút. Các thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h15 và kết thúc thời gian làm bài vào lúc 8h45.

Đề thi cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014

Danh sách mã đề: 358, 427, 513, 628, 741, 863

Đáp án cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014

Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 358
1 B 11 A 21 B 31 C 41 D
2 A 12 C 22 A 32 A 42 A
3 B 13 D 23 C 33 A 43 D
4 A 14 D 24 A 34 A 44 C
5 B 15 C 25 D 35 C 45 A
6 D 16 B 26 A 36 C 46 C
7 B 17 C 27 A 37 D 47 B
8 D 18 B 28 D 38 C 48 B
9 C 19 A 29 D 39 A 49 B
10 B 20 D 30 C 40 D 50 B
Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 427
1 C 11 D 21 A 31 D 41 B
2 C 12 B 22 D 32 D 42 D
3 B 13 A 23 C 33 C 43 B
4 B 14 A 24 B 34 C 44 B
5 D 15 A 25 B 35 D 45 B
6 C 16 D 26 C 36 C 46 D
7 D 17 D 27 C 37 B 47 B
8 B 18 D 28 C 38 A 48 C
9 A 19 A 29 A 39 A 49 A
10 D 20 D 30 A 40 A 50 C

 

Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 513
1 A 11 C 21 C 31 A 41 B
2 B 12 D 22 B 32 D 42 A
3 B 13 B 23 C 33 C 43 B
4 C 14 A 24 A 34 D 44 A
5 B 15 C 25 B 35 B 45 B
6 D 16 D 26 D 36 D 46 A
7 A 17 C 27 B 37 D 47 C
8 D 18 B 28 A 38 C 48 D
9 C 19 D 29 A 39 A 49 D
10 A 20 D 30 B 40 C 50 C
Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 628
1 D 11 D 21 B 31 A 41 D
2 D 12 B 22 A 32 D 42 A
3 C 13 C 23 A 33 C 43 C
4 C 14 D 24 A 34 B 44 B
5 C 15 B 25 A 35 D 45 A
6 B 16 A 26 C 36 A 46 D
7 B 17 A 27 C 37 D 47 C
8 C 18 D 28 D 38 A 48 C
9 A 19 B 29 A 39 B 49 C
10 A 20 D 30 B 40 B 50 B
Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 741
1 A 11 C 21 C 31 D 41 B
2 A 12 B 22 C 32 B 42 D
3 C 13 A 23 D 33 A 43 C
4 C 14 B 24 D 34 B 44 A
5 C 15 D 25 B 35 A 45 B
6 D 16 A 26 A 36 C 46 D
7 B 17 A 27 D 37 C 47 A
8 D 18 C 28 B 38 C 48 B
9 D 19 C 29 C 39 D 49 B
10 C 20 D 30 A 40 A 50 B
Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý Khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 863
1 B 11 C 21 D 31 A 41 B
2 D 12 A 22 C 32 C 42 A
3 D 13 B 23 B 33 A 43 D
4 D 14 C 24 B 34 C 44 B
5 C 15 A 25 A 35 A 45 D
6 C 16 A 26 C 36 C 46 A
7 D 17 C 27 C 37 B 47 A
8 B 18 B 28 C 38 D 48 D
9 B 19 D 29 A 39 D 49 C
10 C 20 B 30 D 40 B 50 A

Theo Thethaohangngay