Kỳ thi Đánh giá năng lực 2025

Thông tin mới nhất về kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2025 Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐGNL ĐH Quốc gia TPHCM, ĐGNL Bộ Công an, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TPHCM, ĐGNL ĐH Sài Gòn, ĐGNL ĐH Ngân hàng TPHCM,...