Đề thi thử vào lớp 10 môn tổng hợp 2025

Đề thi thử vào lớp 10 bài thi tổng hợp gồm có các môn được gộp lại thành 1 bài thi như Tiếng Anh, Địa, Sử, GDCD, lý, hóa, sinh,.... năm học 2024 - 2025.